FAQ

Wat is rugby?

Rugby is een alternatief teamspel voor voetbal, waarbij je met de bal in je handen rent en gooit of trapt.

Is het gevaarlijk?

We trainen volgens touch rugby principes – dit zal aanvoelen als een spelletje tikkertje of tikkertje. We tackelen elkaar niet en hebben geen scrums zoals je ziet bij professionele spelers. We oefenen alleen tackelen tegen grote pads (kussens). Veiligheid staat voorop. Zie voor meer informatie ook https://www.internationaltouch.org/ www.internationaltouch.org

Wat moet ik dragen?

Sportieve of andere comfortabele stevige kleding. We spelen op echt gras, dus soms kan het modderig worden. Oudere kleding en voetbal/noppenschoenen zijn dan een voordeel. Er is geen dure uitrusting nodig en we hebben vaak 2e hands voetbal/noppenschoenen voor kinderen beschikbaar die inmiddels te klein zijn voor andere kinderen.

</ p>

Hoe oud zijn de spelers?

Van 4 tot 50-plussers!  We trainen en hebben plezier samen. Als er van een bepaalde leeftijdscategorie voldoende spelers zijn, dan gaat dat groepje apart trainen.

</ p>

Kunnen meisjes, meiden, dames en moeders ook spelen?

Absoluut!  Onze trainingen zijn geschikt voor iedereen en we organiseren speciale evenementen voor alleen meisjes.
Na de zomer starten we met een speciale dames/moeder-groep op vrijdag die op dezelfde tijd als de gewone groep traint.

</ p>

Ik ben niet fit, kan ik toch meedoen?

Alle soorten en maten zijn welkom, we zijn een zeer inclusief sport- en teamteam. Onze trainingsoefeningen zullen je conditie verbeteren of op peil houden, maar als je een oefening wilt overslaan is dat geen probleem.

Na de zomer starten we met Old Stars walking rugby: al het plezier van het gooien van de bal, maar zonder het rennen. </ p>

Ik spreek geen Nederlands, is dat een probleem?

Onze hoofdtrainer komt oorspronkelijk uit Engeland en er spelen ook andere nationaliteiten en tweetalige kinderen. Met een combinatie van Nederlands, Engels en alle oefeningen die ook gedemonstreerd worden, kun je het volgen.

</ p>

Hoeveel kost het?

Kijk op onze website voor onze nieuwste prijzen, inclusief gratis proeflessen en speciale aanbiedingen.

Zo hebben we in de maand juli en augustus, wanneer veel sportclubs een zomerstop hebben, een speciale aanbieding, kijk daarvoor onder zomer.

We maken ook deel uit van het Jeugdfonds (Jeugdfonds Sport & Cultuur (Jeugddeelnamefonds) waarbij de kosten van het lidmaatschap volledig kunnen worden gesubsidieerd als je aan de criteria voldoet. Vraag gerust als je hulp nodig hebt bij het aanvragen.

Voor volwassenen is er het Volwassenenfonds: zij kunnen mogelijk een deel of de volledige contributie betalen.

</ p>

Waar train je?

Op een veld bij de Alphians, Amerikalaan 161, 2608 TX, Alphen aan den Rijn, vlak bij de N11.  Gratis parkeren voor auto’s en fietsen.

</ p>

Wanneer train je?

Maandag- en vrijdagavond van 18:00 – 19:00 uur. Houd ook onze website in de gaten voor speciale evenementen en extra trainingen.

</ p>

Is er een zomer-, winter- of vakantiestop?

Bij ons gaan de trainingen ook tijdens de vakantie door: het is te leuk om over te slaan. Uiteraard mag je wel gewoon lekker een keer overslaan of op vakantie, maar dat is jouw keus.

</ p>

Mag ik gewoon komen kijken?

Natuurlijk kun je meedoen als een van je gratis proeflessen als je je daar goed bij voelt.

</ p>

Zijn er vragen?

Spreek ons aan tijdens één van de trainingen of neem contact met ons op via alphenrugby@gmail.com

</ p>

What is rugby?

Rugby is an alternative team game to football, where you can run with the ball in your hands and throw or kick it.

Is it dangerous?

We only train using touch rugby principles – this will feel just like a game of tag or “tikkertje”.  We do not tackle each other or have any scrums like you see with professional players. We practice tackling against large pads only.  Safety is paramount. For more information also see www.internationaltouch.org

What do I wear?

Sports or other comfortable clothing.  We play on real grass, so sometimes it may get muddy where older clothes and football boots are an advantage.  No expensive kit is necessary, and sometimes we have outgrown boots for children available.

</ p>

How old are your players?

Ranging from 4 – over 50’s!  We all train and have fun together.  If there are enough players of a certain age group, that group will train separately. </ p>

Can girls play too?

Absolutely!  Our training is suitable for all, and we run special events for girls only.

After the summer, we will start a special ladies‘/mothers’ group on Fridays that trains at the same time as the regular group.

</ p>

I’m unfit, can I still join?

All shapes and sizes are welcome, we are a very inclusive sport and team.  Our training exercises will improve or maintain your fitness, but if you wish to skip an exercise it’s not a problem. 

After the summer, we will start Old Stars walking rugby  – all the fun of throwing the ball but without the running.

</ p>

I don’t speak Dutch, is that a problem?

Our head trainer is from England originally and we have other nationalities and bilingual children playing. With a combination of Dutch, English and all exercises being demonstrated as well, you should be able to follow. </ p>

How much does it cost?

See our website for our latest pricing including free trial lessons and special offers.

In July and August, for instance, when many sports clubs have a summer break, we have a special offer, check under zomer.

We are also part of the youth funding scheme ( Jeugdfonds Sport & Cultuur (Jeugddeelnamefonds) where subject to meeting their criteria the cost of membership may be subsidised in full. Please ask if you need help applying.

For 18+, there is the ‘Volwassenenfonds‘: they may be able to pay part or all of the membership fees.

</ p>

Where do you train?

On a field at the Alphians, Amerikalaan 161, 2608 TX, Alphen aan den Rijn, just off the N11.  Free parking for cars and bikes.

</ p>

When do you train?

Monday and Friday evenings from 18:00 – 19:00.  Also check our website for special events and extra training sessions.

</ p>

Is there a summer, winter or holiday break?

With us, training continues even during holidays: it’s too much fun to skip. Of course, you can just skip or go on holiday, but that’s your choice.

</ p>

Can I just come to watch?

Of course, join in as one of your free trial lessons when you feel comfortable.

</ p>

Any questions?

Please speak to us during one of the trainings or contact us via alphenrugby@gmail.com

</ p>